Priče o pravim muškarcima – Saša Gavrić
4. Mart 2013.
Priče o pravim muškarcima – Jasmin Bešić
4. Mart 2013.

Od 1998. godine, Jasmin Jašarević radi u Omladinskoj organizaciji PRONI Institut za socijalno obrazovanje (današnji PRONI Centar za omladinski razvoj) gdje je trentno zaposlen na poziciji generalnog menadžera. Tokom višegodišnjeg rada u, proteklih 15 godina, na razvoju civilnog, sigurnog i multietničkog društva u Brčko distriktu BiH i šire osmislio je i realizovao mnoge programe i projekte za mlade, iz oblasti maloljetničke delikvencije, promocije ljudskih prava, politika za mlade, neformalnog obrazovanja i ravnopravnosti spolova.

Do sada je bio i član i predstavnik mladih u mnogim institucijama i strukturama za mlade kako na lokalnom tako i međunarodnom nivou. Ističe se trogodišnji agnažman u prvom sazivu Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u svojstvu predstavnika mladih iz Brčko distrikta BiH kao i trenutni angažman Korespodent osobe iz BiH u programu Europskog centra znanja o Omladinskoj politici (EKCYP). Predsjednik je upravnog odbora Anna Lindh fondacije – Mreže BiH i član sam Izvršnog odbora NVO Vijeća BiH.