Analiza koštanja nasilja u porodici: Procjena troškova multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini
29. Novembar 2019.
Analiza UN Women u pogledu kapaciteta policijskog i sektora besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini za implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
29. Novembar 2019.

Sarajevo, 2019.

Multisektorski odgovor na nasilje u porodici predstavlja holistički i koordiniran pristup usklađivanju programa i akcija koje su razvile I provode različite institucije iz sektora zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa. Temelji se na institucionalnom partnerstvu i saradnji te zahtijeva zajedničko razumijevanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama i djevojčicama.

Koordinacija predstavlja „okosnicu“ odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Jednako tako je presudna i korisna za žrtve, odnosno preživjele i institucije koje osiguravaju odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Za žrtve, odnosno preživjele, primjena koordiniranog odgovora dovodi do veće sigurnosti, mogućnosti rješavanja višestrukih potreba i minimiziranja ponovne traume. S druge strane, kod primjene koordinisanog pristupa, institucije koje odgovaraju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama su efikasnije i sposobnije u pružanju konzistentnijih odgovora.

Efikasan multisektorski odgovor i koordinacija su više od puke indikacije partnerstva i komunikacije između institucija koje odgovaraju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama, odnosno više i od sâmog multisektorskog koordinacionog mehanizma ili upućivanja predmeta. Riječ je o okviru sa jasnom metodologijom, zasnovanom na jedinstvenoj filozofiji odgovora koji treba izgraditi primjenom sljedećih šest funkcija: a. Intervencija; b. Sistem izvještavanja i upućivanja; c. Programi obuke; d. Sistemi dokumentovanja, izvještavanja, prenosa i analize podataka; e. Aktivnosti prevencije i podizanja svijesti; f. Koordinacija.

Pregled ima za cilj da razmotri održivost primjenjenih pristupa u uspostavljanju I funkcionisanju multisektorskih referalnih mehanizama (mehanizama upućivanja) na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, kao ključnog elementa multisektorskog odgovora. U prvom dijelu je predstavljena metodologija analize. Drugi dio se sastoji od najrelevantnijeg međunarodnog i domaćeg zakonodavstva, smjernica i standarda o multisektorskom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama u BiH. Treći dio predstavlja nalaze sa terena na šest lokacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Četvrti dio sadrži zaključak i preporuke za dalje jačanje multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u BiH.

Pregled multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

Review of the Multi-Sectoral Approach to Domestic Violence at the Local Level in Bosnia and Herzegovina