Izvještaj o procjeni kapaciteta za sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, u sektorima policije, obrazovanja i besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj
1. Februar 2018.
Analiza procjene kapaciteta za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici
1. Februar 2018.

Autor i godina: Gender centar FBiH, 2017

Publikaciju proizveo Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Multisektorski odgovor na nasilje u porodici predstavlja holistički i koordiniran pristup čiji je cilj uskladiti i uvezati programe i aktivnosti koje su razvile i koje primjenjuju različite institucije (i ne
samo one) u oblasti psihosocijalne zaštite, provođenja zakona (policija, tužilaštvo i pravosudni organi) i zdravstva. Multisektorski odgovor zasniva se na međuinstitucionalnom partnerstvu i saradnji,
zahtijeva zajedničku filozofiju rješavanja pitanja nasilja u porodici, te slijedi principe i standarde koje određuju uključeni partneri.

Multisektorski odgovor na nasilje u porodici povećava nivo sigurnosti i podrške žrtvama kroz jednu efikasnu, direktnu i dosljednu mrežu usluga. Koordinirano djelovanje relevantnih institucija/organizacija poboljšava kvalitet usluga koje se pružaju žrtvama putem olakšavanja pristupa programima obuke za članove multisektorskih timova. Mreža dobro obučenih pružatelja usluga, s neophodnim vještinama i odgovarajućim stavovima, može pružiti adekvatnu i efikasnu podršku prilagođenu potrebama žrtava, te smanjiti rizik od ponovne viktimizacije.

Postupanje u slucajevima nasilja u porodici

Hodogram postupanja službi/ustanova/institucija u slučajevima nasilja u porodici

Plan i program obuke profesionalaca: Okvir djelovanja u slučajevima nasilja u porodici – Multisektorski pristup