Međunarodni dan žena 2012, “Osnažiti žene: okončati glad i siromaštvo”

Na ovaj Međunarodni dan žena solidarno se pridružujem ženama cijelog svijeta u borbi za ljudska prava, dostojanstvo i jednakost.  [Iz Maroka, gdje se danas nalazim, ovu poruku upućujem u sve zemlje svijeta.]  Ovaj osjećaj da imam misiju pokreće mene i milione ljudi širom svijeta da se trude postići pravdu i inkluziju.  Gledajući unatrag na prvu godinu postojanja UN Woman, želim uputiti čestitke svim pojedincima, vladama i organizacijama koje rade na osnaživanju žena i rodnoj jednakosti.  Obećavam maksimalnu posvećenost u budućem radu.

Osnivanje UN Women se poklopilo sa dubokim promjenama u našem svijetu – od dizanja protesta protiv nejednakosti do ustanaka za slobodu i demokraciju u arapskom svijetu.  Ova su dešavanja dodatno osnažila moje uvjerenje da održivu budućnost mogu postići samo žene, muškarci i mladi koji zajedno uživaju jednakost.

Od vlada koje mijenjaju zakone, preko poduzeća koja osiguravaju pristojan rad i jednaku plaću, do roditelja koji svoju kćer i sina uče da se prema svim ljudskim bićima treba odnositi jednako, jednakost zavisi od svih nas.

Tokom proteklog stoljeća, od prvog obilježavanja Međunarodnog dana žena, svjedočili smo transformaciji zakonskih prava žena, obrazovnim postignućima i učešćem u javnom životu.  U svim regijama svijeta države proširuju zakonska prava žena.  Žene su napravile mnogo koraka naprijed.  Više žena se može vidjeti na vodećim položajima u politici i poslovanju, više djevojčica ide u školu, i više žena preživljava porod i ima mogućnost planiranja obitelji.

Ipak, iako je postignut ogroman napredak, ni jedna zemlja se ne može pohvaliti potpunim odsustvom rodne diskriminacije.  Ova se nejednakost ogleda u kontinuiranom postojanju razlika u plaći i nejednakim mogućnostima, u manjoj zastupljenosti žena na vodećim položajima na javnim funkcijama i u privatnom sektoru, u sklapanju brakova djece i pobacivanju djevojčica zbog preferencija prema dječacima, i u kontinuiranoj prisutnosti nasilja nad ženama u svim njegovim pojavnim oblicima.

Nigdje ti dispariteti i prepreke za žene i djevojčice nisu veće nego u ruralnim područjima.  Žene i djevojčice koje žive u ruralnim sredinama predstavljaju jednog od četiri čovjeka na svijetu.  Rade veliki broj sati, za malu ili nikakvu plaću, i proizvode veliki dio hrane, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji koja se vrši isključivo za potrebe domaćinstva.  One su poljoprivrednice, poduzetnice i lideri, i njihov rad izdržava njihove obitelji, zajednice, nacije, i sve nas.

Ipak, one su pri tome suočene sa najvećom neravnopravnošću u pristupu socijalnim uslugama i zemlji i drugim sredstvima za proizvodnju.  A to onemogućava kako njih same tako i cijeli svijet u ostvarivanju njihovog punog potencijala, što me dovodi do moje glavne poruke koju želim uputiti na ovaj Međunarodni dan žena.  Ni jedan trajan odgovor na velike promjene koje se dešavaju u ovo naše vrijeme – od klimatskih promjena do političke i ekonomske nestabilnosti – ne može se dati bez punog osnaživanja i uključivanja žena u svijetu.  Jednostavno, ne možemo si više priuštiti da izostavljamo žene.

Puno i ravnopravno uključivanje žena na političkom i ekonomskom planu je od temeljnog značaja za demokraciju i pravdu koje ljudi zahtijevaju.  Jednaka prava i mogućnosti su u osnovi zdrave ekonomije i društva.

Omogućavanje ženama-farmerima jednak pristup resursima dovelo bi do toga da na svijetu bude 100 do 150 miliona manje gladnih ljudi.  Dati ženama prihod, pravo na zemlju i kredite značilo bi da će na svijetu biti manje neuhranjene djece.  Studije pokazuju da je viši nivo rodne jednakosti u pozitivnoj korelaciji sa višim nivoom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.  Otvaranje ekonomskih mogućnosti za žene bi značajno unaprijedilo ekonomski rast i smanjilo siromaštvo.

Vrijeme za to je sada.

Svako ljudsko biće ima pravo na život u miru i dostojanstvu.  Svako ljudsko biće ima pravo oblikovati svoju budućnost i budućnost svoje zemlje.  To je poziv na jednakost koji čujem kuda god da odem.  Iz ovog razloga, UN Women će poseban fokus ove godine usmjeriti na dalje ekonomsko osnaživanje žena i njihovog političkog učešća i liderstva.  Radujemo se nastavku snažnog partnerstva sa ženama, muškarcima i mladima, kao i sa vladama, građanskim društvom i privatnim sektorom.

Danas, na Međunarodni dan žena, potvrdimo još jednom svoju posvećenost ljudskim pravima i krenimo naprijed, hrabro i odlučno.  Branimo ljudska prava, inherentno dostojanstvo i vrijednost ljudskog bića, i jednaka prava muškaraca i žena.

Michelle Bachelet, izvršna direktorica UN Women