Modul za multisektorsku obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici
1. Februar 2018.
Postupanje u slučajevima nasilja u porodici
1. Februar 2018.

Autorica i godina izdanjaMarija Babović, 2017

Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Procjena kapaciteta institucija uključenih u sistem prevencije i zaštite žrtava od nasilja dio je projekta koji ima za cilj da neposrednije prepozna u kojoj mjeri postojeći kapaciteti omogućavaju postupanje u skladu sa načelima Konvencije, kao i da ustanovi u kojim aspektima je potrebno dalje osnaživati kapacitete, kako bi postupanje bilo u potpunosti u skladu sa Konvencijom, te omogućena njena efektivna primjena.

Ovaj izvještaj prikazuje rezultate procjene kapaciteta institucija da sprovode Konvenciju u tri sektora: policiji, obrazovanju i besplatnoj pravnoj pomoći. Procjena je sprovedena na prelasku iz 2016. u 2017. godinu i prikazuje stanje kakvo je zatečeno u tom periodu. Metodologija procjene obuhvatila je desktop analizu relevantnih dokumenata i studija, ispitivanje predstavnika/ca institucija Republike Srpske uključenih u sistem prevencije i zaštite na entitetskom nivou strukturiranim upitnikom, i intervjuisanje predstavnika/ca tri institucije koje su u fokusu procjene: Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Ministarstva prosvjete i kulture (MPK) i Centra za besplatnu pravnu pomoć (CBPP) Ministarstva pravde Republike Srpske.

Izvestaj o proceni kapaciteta za sprovodjenje Evropske Konvencije