Usluge po mjeri: Analiza pristupa sistemu podrške (uslugama zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa, socijalne zaštite) iz perspektive žena, pripadnica marginalizovanih grupa, koje su preživjele nasilje
2. Decembar 2019.

Sažetak ključnih rezultata ankete o stavovima prema rodno zasnovanom nasilju predstavlja pregled početne/osnovne studije rađene u Bosni i Hercegovini. Infografika daje uvid u trenutne stavove i percepcije o rodnoj ranovpravnosti i nasilju nad ženama u zajednici, kao i faktore koji utiču na te stavove.

Infografika: Sažetak ključnih rezultata ankete o stavovima prema rodno zasnovanom nasilju u BiH

Summary of key findings of the survey on attitudes and perceptions about gender-based violence present the key findings of a baseline survey conducted in Bosnia and Herzegovina. The infographic provides insight of current and dominant attitudes and perceptions (and the factors that influence them) toward gender equality and violence against women at community level.

Infographic: Survey Key Results: Attitudes and Perceptions of Gender-Based Violence in Bosnia and Herzegovina