Davorin Semenik: “Civilno društvo ima najviše zasluga na polju organizirane borbe protiv rodno zasnovanog nasilja”
20. Decembar 2015.
Kako mediji u Bosni i Hercegovini izvještavaju o nasilju nad ženama?
4. Maj 2017.
Dennis Gratz, kampanja One Billion Rising

Dennis Gratz, kampanja One Billion Rising

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa muškarcima koji se u svojim zajednicama zalažu za rodnu ravnopravnost. Stavovi izraženi u tekstu su lični stavovi intervjuisane osobe i ne izražavaju nužno stavove UN Women ili bilo koje druge agencije Ujedinjenih nacija.

Dennis Gratz je zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Studirao je pravo, zatim magistrirao je na Evropskom regionalnom magistarskom programu iz demokratije i ljudskih prava, da bi 2007. godine na Univerzitetu u Hamburgu odbranio doktorsku tezu i stekao titulu doktora filozofskih nauka. Gratz je član Komisije za ljudska prava i sloboda pri Parlamentu Federacije BiH. Nedavno je učestvovao u čitanju drame Sedam, koja se temelji na intervjuima obavljenim sa ženama koje su svojim životom i djelovanjem bile primjer toga da istrajna borba za ostvarivanje i zaštitu svojih prava ne mora biti uzaludna.

Od čega se sastoji Vaš rad na polju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja?

Na razini lokalnih politika, Naša stranka zagovara amandmane na budžete općina gdje smo tražili potporu za finansiranje sigurnih kuća. Kada su u pitanju više razine vlasti, mi zagovaramo trenutno cjelovitu reformu zaštite ugroženih kategorija stanovništva koje su trenutno obuhvaćene Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica s djecom. Smatramo da su trenutno postavljeni kriteriji diskriminatorni. I dalje se ne posvećuje pažnja ženama koje su preživjele seksualno nasilje, posebno u smislu priznavanja njihovog statusa kao civilnih žrtava rata. U regiji imate primjere napretka po ovom pitanju, ali nema interesa da se napravi pomak. Ovo je i dalje tabu tema, te su u većini slučajeva udruženja koja se bave ovim pitanjem ostavljena na cjedilu. Dvadeset godina poslije, čini se da nismo naučili lekcije. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve koji su bili uključeni na ovoj temi, da upute svoje prijedloge te da radimo na tome kroz inicijative u Parlamentu, pa da vidimo šta će reći vladajuća većina.

Šta smatrate prioritetima pri ostvarivanju jednakih mogućnosti za žene i muškarce?

Prema mom mišljenju, ključni prioritet je rješavanje pitanje porodiljskog odsustva. To je glavni problem zbog kojeg za rezultat imamo neravnopravan status žena i muškaraca u pristupu zapošljavanju. Ukoliko država preuzme na sebe osiguranje sredstava za period porodiljskog odsustva, možemo spriječiti diskriminaciju na jedan proaktivni način. Ne vjerujem da ćemo uskoro pred našim sudovima vidjeti tužbe za diskriminaciju u zapošljavanju po ovom osnovu, zato moramo pokrenuti konkretne korake, te formirati Porodični fond na nivou Federacije BiH, koji bi preuzeo ove obaveze.

Kakav je položaj žena u političkom životu BiH?

Stranke ne finansiraju jednako političke kampanje žena i muškaraca, pa unatoč garantovanim mjestima na listama, njihova zastupljenost ostaje ispod tih famoznih 40% o kojima Izborni zakon govori. Međutim, rješenje nisu zatvorene liste, već obrazovanje i informiranje žena, aktivno uključivanje u organe odlučivanja u strankama. Mi to u Našoj stranci radimo kroz “Incijativu 50%”, ali ne vidim da se nešto značajno uradilo po ovom pitanju u drugim strankama. Pogledajte ko sjedi na ‘važnim’ sastancima drugih političkih stranaka. Fotografije će vam reći sve.

Kojih ste negativnih stereotipa o ženama svjesni, te kako mislite da bi se društvo trebalo boriti protiv rodno zasnovanog nasilja?

Svakim danom se sam borim sa svojim predrasudama. Svakim danom moramo ukazivati da male stvare koje izgovorimo i koje uradimo mogu učiniti da stvari budu bolje ili gore. Kako reagujemo na buku iz susjednog stana u komšiluku, da li skrenemo pogled kada na ulici vidimo nešto, to sve kreće od nas i toga šta radimo u stvarnim situacijama.

Drama SEDAM, Foto: Sarajevski otvoreni centar

Drama SEDAM, Foto: Sarajevski otvoreni centar

Šta Vas je motivisalo da učestvujete u čitanju drame SEDAM?

Potreba da kao parlamentarci pružimo podršku borbi protiv nasilja nad ženama. Volio bih da na kraju ovog mandata mogu reći sebi da smo uradili dovoljno da podignemo svijest o tome, da smo napravili konkretne korake na njihovoj zaštiti, da smo napravili korak naprijed. Najgore od svega je što to sigurno neće biti slučaj, jer našu vlast i naše političke elite pitanja ugroženih u našem društvu ne zanimaju.

Prema Vašem mišljenju, koja je uloga muškaraca u oblikovanju društva koje podržava jednaka prava za sve?

Ne smatram da trebamo uloge u borbi za jednaka prava dijeliti na ‘ženske’ i ‘muške’. Odgovornost za ravnopravnost nosimo svi.

Koja Vas je žena inspirisala u radu i životu?

Mogao bih sad nabrajati žene iz historije ili svijeta, ali ja mislim sasvim dovoljno da pogledamo naše dvorište. Kada vidim Amelu Kuskunović, Vildanu Bešliju, Amru Zulfikarpašić, Amelu Topuz, Sanju Lazar, Varju Nikolić, Sabinu Ćudić, Nasihu Pozder, sve su to naše zastupnice i vijećnice koje svaki dan prave razliku u svojim lokalnim zajednicama. One su pravi uzori, žene koje se bore da od malih stvari mijenjaju sredinu u kojoj žive.