Dan 7 – Seksualne radnice
1. Decembar 2010.
Dan 9 – Majka i dijete
3. Decembar 2010.

“Romkinje za život bez nasilja” je sveobuhvatan program uspostavljen sa ciljem osnaživanja Romkinja i romskih zajednica u borbi protiv diskriminacije i nasilja nad ženama, naročito nasilja u porodici, te marginalizacije Romkinja i njihovih organizacija u procesima donošenja zakona i politika koje se tiču rodne ravnopravnosti i zaštite žena od nasilja.

Romkinje su naročito ugrožene zbog široko rasprostranjene predrasude da je nasilje nad ženama dio romske kulture što utiče  i na rad državnih institucija koje ovo pitanje zanemaruju i ne obezbjeđuju odgovarajuću pomoć i podršku Romkinjama koje su preživjele nasilje.  Država je propustila da uspostavi advekatno okruženje i sistem podrške i pomoći za žene koje su preživjele nasilje, naročito nasilje u porodici, koje će ohrabriti i osnažiti žene da razumiju i traže svoja prava na život bez nasilja kroz postojeće institucije i zakone. Romkinje koje su preživjele nasilje u većini slučajeva ne prijavljuju nasilje zbog straha, stida, i nedostatka informacija o tome gdje i od koga zatražiti pomoć.  Kada nasilje nastupi, one niti očekuju a niti dobiju podršku od familije, zajednice i države.

X.Y. iz jedne od romskih zajednica kaže:

„…išla sam sa majkom u Centar jer me je muž pretukao.  Bila sam pred porodom i maloljetna.  Jedan gospodin iz Centra je ostišao sa nama u bolnicu gdje su mi pomogli a onda u sigurnu kuću.  Tamo sam kratko ostala.  Opet sam se morala vratiti mužu.  Moji ga se boje.  I sad je opet sve po starom.  Više se nikom i ne obraćam za pomoć:“

Isječci iz “Izvještaja o nasilju u porodici nad Romkinjama u Bosni i Hercegovini” – Organizacija Prava za sve