Dan 10 – Jednakost spolova
4. Decembar 2010.
Dan 12 – Muškarci
6. Decembar 2010.

Jedan od najboljih načina sprječavanja rodno zasnovanog nasilja je rad sa mladima. Mladi su rješenje, a ne problem.

Nasilje je ozbiljno pitanuje koje direktno pogađa živote mnogih mladih ljudi. Često rezultira trajnom štetom po njihovo blagostanje i integritet, izlažući riziku čak i njihov život. Rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje nad ženama, ostaje ključni izazov na planu ljudskih prava u savremenoj Evropi i svijetu.

Usmjeravanje pažnje na obrazovanje mladih ključno je za jačanje pozitivnih stavova prema jednakosti spolova i usađivanja nulte tolerancije prema nasilju and ženama i djevojčicama. Upravo u toj ranoj životnoj fazi se usađuju vrijednosti i norme o jednakosti spolova. Rad sa maloljetnicima (i djevojčicama i dječacima) predstavlja dragocjenu priliku za odgoj generacija u kojima nasilje and ženama neće više biti opće mjesto ili tolerirano.

Učešće mladih nije cilj sam po sebi, već sredstvo da se postignu pozitivne promjene u životu mladih i izgradi kultura za prevenciju.

Učešće mladih je jedan od vodećih principa Konvencije o pravima djeteta i, kao takvo, temeljno pravo za mlade jer im omogućava da iskažu svoja gledišta i mišljenja, dobijaju informacije, budu uključeni i preuzmu dužnosti i odgovornosti, utječu na ishode politika i angažiraju se na svim pitanjima koja utječu na njihov život u skladu sa njihovom dobi i zrelosti.

Učešće mladih je ključno da bi se  stalo ukraj nasilju na ženama i djevojčicama.

  • Veliki broj mladih ne prijavljuje pojavu nasilja u svojim odnosima. Glavni razlozi koje oni navode su: stid (34%), strah od osvete (19%), strah da bi partner mogao prekinuti vezu (13%), is osjećaj da su sami odgovorni jer su izazvali nasilje (13%).
  • 69% mladih je izjavilo da su doživjeli nasilno ponašanje u vezi gdje je druga osoba bila izrazito ljubomorna, a čak 50% mladih shvata ljubomoru kao znak ljubavi i privrženosti partnera/ice.
  • Kada su svjedoci situacije u kojoj neki par rješava svoje ukobe upotrebom fizičke sile, 36% mladih je navelo da je to je njihova stvar i da je najbolje držati se po strani.
  • “Žene, kada kažu NE, ustvari misle DA!” 46% mladih slaže se sa ovom izjavom.

Istraživanje koje je 2009. godine provelo Udruženje Vesta BiH o Pojavnosti rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama