Postupanje u slučajevima nasilja u porodici
1. Februar 2018.
Početna analiza stanja o programu psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja
1. Februar 2018.

 

Autorica i godina: Gordana Vidović, 2017

Publikaciju proizvelo Udruženje građana “Budućnost” Modriča u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici prepoznato je od strane međunarodnih organizacija i institucija kao globalni društveni problem koji bitno narušava kvalitet života i mentalno zdravlje svih onih koji su mu izloženi posredno ili neposredno, ali i osnovna ljudska prava i prosperitet društva u cjelini. Usvojeni su strateški dokumenti čiji je cilj sprečavanje i zaustavljanje nasilja od strane muškaraca kroz razvoj programa koji podstiču međusektorski pristup prevenciji i suzbijanju nasilja, potrebu razvoja programa usmjerenih na počinioce nasilja uz stalni razvoj i unapređenje usluga žrtvama nasilja.

Bosna i Hercegovina je uskladila zakonske propise kojim su stvorene pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama nasilja, kao i rad sa počiniocima kroz izricanje zaštitne mjere psiho-socijalni rad sa počiniocima. Iako lokalne institucije imaju odgovornost za hitno reagovanje u slučaju nasilja, interventni sistem još uvijek nije adekvatno razvijen i umrežen na način da se svaki slučaj nasilja u porodici adekvatno rješava. Sve to doprinosi neadekvatnoj zaštiti i tretmanu žrtava nasilja, a vrlo često dodatnoj viktimizaciji žrtve čime se krše njena osnovna ljudska prava. Žrtva nastavlja biti žrtva u zajednici jer nasilnik nije prisiljen da mijenja svoju svijest i svoje ponašanje.

Analiza početnog stanja se sprovodi u dvije regije Republike Srpske – Istočno Sarajevo (opštine Sokolac, Rogatica, Višegrad) i regija Bijeljina (opštine Srebrenica, Bratunac, Milići) sa ciljem procjene kapaciteta za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici sa naglaskom na sprovođenje psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, zatim procjene njihove efikasnosti u radu na predmetima u praksi, stepen razvoja multisektorske saradnje i referalnih mehanizama, te izradi preporuka u pogledu sadržaja, metodologije i potrebnih resursa za osnaživanje kapaciteta lokalnih institucija u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja sa fokusom na psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja. Ambicije su da preporuke dobijene ovom analizom podstaknu donosioce odluka na razvijanje politika kojim će se unaprijediti rodna ravnopravnost u skladu sa odredbama Istanbulske konvencije, a organizacijama civilnog društva olakšaju proces zalaganja.

Analiza procjene kapaciteta za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici sa naglaskom na sprovođenje tretmana za počinitelje nasilja u porodici za područje opština Višegrad, Sokolac i Rogatica (regija Istočno Sarajevo) i opština Bratunac, Milići i Srebrenica (regija Bijeljina)