Lokalni protokol o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici
1. Februar 2018.
Modul za multisektorsku obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici
1. Februar 2018.

Autorica i godina izdanja: Olivera Vuković, 2017

Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Smernice za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u daljem tekstu Konvencije) deo su napora Gender centra Republike Srpske da sistem prevencije i zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici uskladi sa obavezama preuzetim potpisivanjem i ratifikovanjem Konvencije koje je podržala kancelarija UN Women u Bosni i Hercegovini.

Konvencija Veća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u deljem tekstu Konvencija) usvojena je 11. maja 2011. godine, i trenutno su 44 zemlje njene potpisnice. Bosna i Hercegovina je 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala da će reduzeti zakonodavne i druge mere za osiguranje pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinilaca nasilja. Smernice koje su izložene u ovom dokumentu odnose se na postupanje lokalnih aktera u sistemu prevencije i zaštite. One predstavljaju operacionalizaciju obaveza različitih institucija sistema zaštite proisteklih iz odredbi Konvencije i treba da posluže kao osnova za izradu lokalnih protokola za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Smernice za primenu Konvencije