Smernice za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i u porodici na lokalnom nivou vlasti
1. Februar 2018.
Izvještaj o procjeni kapaciteta za sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, u sektorima policije, obrazovanja i besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj
1. Februar 2018.

Autorica i godina izdanja: prof.dr Vesna Šućur-Janjetović, 2017

Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Aktivnosti koje predviđa ovaj dokument odnose se na edukaciju/obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, čija primjena se veže za datum 1. avgust 2014. godine.

Cilj edukacije se reflektuje kroz edukaciju službenika o načelima Istanbulske konvencije uključujući upitnik GREVIO komiteta, povećanje njihovog senzibiliteta za pitanja nasilja nad ženama i u porodici, kao i jačanje međusobne interagencijske i međusektorske saradnje, te upoznavanje sa sadržajima Smjernica za primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i u porodici na lokalnom nivou vlasti, kao i obavezama i odgovornostima pojedinačnih subjekata, ali i u okvoru timskog i interdisciplinarnog pristupa fenomenu nasilja nad ženama i u porodici. Pored pomenutog, cilj obuke je i uputiti i upoznati učesnike sa sadržajem Lokalnih protokola opštine/grada o saradnji u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici.

Metodologija edukacije