Članovi Lige pravih muškaraca / Real Men League members
5. Oktobra 2017.
Smernice za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i u porodici na lokalnom nivou vlasti
1. Februar 2018.

Autorica i godina izdanja: Olivera Vuković, 2017

Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

Nasilje nad ženama i u porodici zahteva efikasan odgovor svih subjekata koji se bave ovom problematikom i koji su odgovorni za prepoznavanje nasilja u okviru vršenja svoje redovne delatnosti. Međusobno povezivanje ovih subjekata kroz koordinaciju, transfer informacija, nesmetano pružanje podrške žrtvi i primena adekvatnih mera omogućava delotvorniju zaštitu i suzbijanje nasilja nad ženama i u porodici Svrha ovog protokola je uspostavljanje modela saradnje subjekata zaštite i postupanja kao i drugih relevantnih činilaca u Opštini/Gradu radi efikasnog ostvarivanja i sprovođenja zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici putem:

 Otkrivanja slučajeva nasilja nad ženama i u porodici
 Pokretanja postupka za izricanje mera zaštite i sankcionisanja počinioca;
 Zaustavljanja nasilja i očuvanja bezbednosti žrtve
 Pravovremenog postupanja u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve nasilja;
 Uvažavanja i očuvanja dostojanstva i privatnosti žrtve nasilja i uvažavanja njihovih potreba i stavova;
 Zajedničkog i koordinisanog delovanja subjekata radi obezbeđivanja dostupnog, efikasnog i delotvornog sistema prevencije i zaštite svih žrtava nasilja nad ženama i u porodici
 Formiranja jedinstvene baze podataka;
 Podizanje bezbednosti i snižavanje nivoa stresa profesionalaca i volontera angažovanih na zaštiti žrtava;
 Zajedničkog unapređenja prakse, znanja i veština, koje doprinose zaštiti žrtava i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici.

Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici