Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

Kako jedan vaš radni dan izgleda?

SANJA: Radni dan psihologa u Sigurnoj kući: ujutro prisustvujem jutarnjem sastanku sa korisnicama zajedno sa menadžericom Sigurne kuće. Na jutarnjem sastanku razgovaramo o tome kako se korisnice osjećaju, koji su njihovi aktuelni problemi i pitanja, te kakav plan imaju za taj dan. Nakon jutarnjeg sastanka obavljam individualne razgovore sa korisnicama koji se sastoje od: uzimanja anamnestičkih podataka, ispunjavanja upitnika, psihodijagnostičke procjene (psihološki testovi inteligencije, testovi ličnosti, skale procjene) i pružanja psihološke pomoći i procjene. U popodnevnom terminu održavam grupe sa korisnicama: suportivne i edukativne grupe. Edukativne grupe obuhvataju različite psihološke teme: nasilje, samopouzdanje, socijalne vještine, roditeljstvo i slično. Posebno realizujem grupe za djevojke koje su takođe suportivnog i edukativnog karaktera. Za svaku korisnicu u Sigurnoj kući pišem mišljenje na osnovu opservacije i psiholoških testova koje realizujem.

Koja su Vaša najveća dostignuća u poslu kojim se bavite?

SANJA: Najveća dostignuća u poslu su pružanje različitih vrsta pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici: psihološke pomoći i podrške, osnaživanja, vraćanja samopouzdanja.

Koje su to najveće prepreke sa kojima se suočavate?    

SANJA: Najveće prepreke sa kojima se suočavamo su u radu sa adolescentima/maloljetnim djevojkama, to se odnosi na situacije kada ne žele da borave u Sigurnoj kući.

Da li Vam je potrebna neka dodatna pomoć u poslu koji radite?

SANJA: Nije mi potrebna dodatna pomoć u radu.

Foto: Imrana Kapetanović

Najveća dostignuća u poslu su pružanje različitih vrsta pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici: psihološke pomoći i podrške, osnaživanja, vraćanja samopouzdanja.

Sanja Sahačić
Diplomirana psihologinja, Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo