en

16 koraka ka okončanju nasilja nad ženama

1

Ratificirati međunarodne i regionalne ugovore …
kojim se štite prava žena i djevojčica, i osigurava da domaći zakoni zadovoljavaju međunarodne standarde zaštite ljudskih prava.  

2

Usvojiti i provoditi zakone …
kojima se ukida nekažnjivost, izvesti počinitelje nasilja nad ženama i djevojčicama pred lice pravde i dati ženama reparaciju i pravne lijekove za nasilje počinjeno nad njima.

3

Izraditi nacionalne i lokalne akcione planove …
za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama u svim zemljama koji će okupiti vladu, ženske i druge organizacije civilnog društva, masovnih medije i privatni sektor u koordinirani, zajednički front protiv takvih kršenja ljudskih prava.

4

Učiniti pravdu dostupnom ženama i djevojčicama …
pružanjem besplatnih pravnih i specijalističkih usluga, i povećanjem broja žena u službama za provođenje zakona i rad na linijama fronta. 

5

Ukinuti nekažnjivost djela seksualnog nasilja počinjenog u vezi sa konfliktom …
time što će se počiniti u kontekstu konflikta i post-konfliktne situacije krivično goniti i što će se ostvariti prava žrtava na sveobuhvatne programe reparacije koji ne izazivaju stigmatizaciju i imaju transformirajući učinak na živote žena i djevojčica .

6

Osigurati univerzalni pristup kritičnim uslugama …
Kao minimum, urgentne i neposredne potrebe žena i djevojčica se trebaju zadovoljiti putem besplatnih „vrućih telefona“ koji su aktivni 24 sata, promptnom intervencijom koja će osigurati njihovu sigurnost i zaštitu, siguran smještaj za njih i njihovu djecu, savjetovanje i psiho-socijalnu podršku, skrb nakon silovanja, i besplatnu pravnu pomoć koja će im omogućiti da razumiju svoja prava i opcije.

7

Obučiti pružatelje frontline usluga …
posebno policiju, odvjetnike i suce, socijalne i zdravstvene radnike kako bi se osiguralo da poštuju standarde kvalitete i protokole.  Usluge trebaju biti povjerljive, osjetljive i lako dostupne za žene-žrtve.

8

Osigurati adekvatne javne resurse …
za implementaciju postojećih zakona i politika, prepoznavanje užasne cijene i posljedica nasilja nad ženama ne samo u životima žena koje su izravno njime pogođene, nego i na društvo i ekonomiju u cjelini, i na javne budžete. 

9

Prikupiti, analizirati i distribuirati nacionalne podatke …
o učestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama i djevojčicama, profilima žrtava i počinitelja, postignutom napretku i prazninama u implementaciji nacionalnih politika, planova i zakona.

10

Ulagati u rodnu jednakost i osnaživanje žena …
kako bi se djelovalo na korijen uzroka nasilja nad ženama i djevojčicama.  Strateška područja su srednje obrazovanje djevojaka, unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja i prava žena, posvećivanje pažnje među-povezanosti nasilja i HIV-a i AIDS-a, i jačanje političkog i ekonomskog učešća i liderstva žena.  Rodna jednakost i okončanje nasilja nad ženama moraju se staviti tačno u srce ostvarivanje Milenijskih razvojnih ciljeva.

11

Unaprijediti ekonomsko osnaživanje žena …
osiguranjem prava žena na vlastitu zemlju i imovinu, na naslijeđe, jednaku naknadu za jednak rad, i sigurno i pristojno zaposlenje.  Nejednak ekonomski položaj žena i nejednake mogućnosti zapošljavanja predstavljaju glavni faktor njihovog ostajanja u zamci nasilja, eksploatacije i zlostavljanja.

12

Jačanje javne svijesti i društvene mobilizacije …
da se zaustavi nasilje nad ženama i djevojčicama, da se omogući ženama i djevojčicama koje su izložene nasilju da prekinu šutnju i traže pravdu i podršku.

13

Angažirati masovne medije …
u formiranju javnog mijenja i osporavanju štetnih rodnih normi koje omogućuju trajanje nasilja nad ženama i djevojčicama.

14

Raditi za i sa mladima kao onima koji donose promjene …
da bi se okončalo nasilje nad ženama i osiguralo da obrazovni sistemi osnaže djevojke i mladiće da transformiraju i izgrade rodne odnose na osnovu sklada, uzajamnog poštovanja i ne-nasilja.

15

Mobilizirati muškarce i mladiće …
svih dobnih grupa i iz svih sfera života da zauzmu stav protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i jačati jednakost i rodnu solidarnost .

16

Donirati u UN Trust Fond za okončanje nasilja nad ženama …ž
to je jedini fond na svijetu koji daje bespovratna sredstva isključivo namijenjena za usmjeravanje ekspertize i financijske podrške na nacionalnom, lokalnom i baznom nivou .