• Ratificirati međunarodne i regionalne ugovore

  kojim se štite prava žena i djevojčica, i osigurava da domaći zakoni zadovoljavaju međunarodne standarde zaštite ljudskih prava.

 • Usvojiti i provoditi zakone

  kojima se ukida nekažnjivost, izvesti počinitelje nasilja nad ženama i djevojčicama pred lice pravde i dati ženama reparaciju i pravne lijekove za nasilje počinjeno nad njima.

 • Izraditi nacionalne i lokalne akcione planove

  za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama u svim zemljama koji će okupiti vladu, ženske i druge organizacije civilnog društva, masovnih medije i privatni sektor u koordinirani, zajednički front protiv takvih kršenja ljudskih prava.

 • Učiniti pravdu dostupnom ženama i djevojčicama

  pružanjem besplatnih pravnih i specijalističkih usluga, i povećanjem broja žena u službama za provođenje zakona i rad na linijama fronta.

 • Ukinuti nekažnjivost djela seksualnog nasilja počinjenog u vezi sa konfliktom

  time što će se počiniti u kontekstu konflikta i post-konfliktne situacije krivično goniti i što će se ostvariti prava žrtava na sveobuhvatne programe reparacije koji ne izazivaju stigmatizaciju i imaju transformirajući učinak na živote žena i djevojčica.

 • Osigurati univerzalni pristup kritičnim uslugama

  Kao minimum, urgentne i neposredne potrebe žena i djevojčica se trebaju zadovoljiti putem besplatnih „vrućih telefona“ koji su aktivni 24 sata, promptnom intervencijom koja će osigurati njihovu sigurnost i zaštitu, siguran smještaj za njih i njihovu djecu, savjetovanje i psiho-socijalnu podršku, skrb nakon silovanja, i besplatnu pravnu pomoć koja će im omogućiti da razumiju svoja prava i opcije.

 • Obučiti pružatelje frontline usluga

  posebno policiju, odvjetnike i suce, socijalne i zdravstvene radnike kako bi se osiguralo da poštuju standarde kvalitete i protokole.  Usluge trebaju biti povjerljive, osjetljive i lako dostupne za žene-žrtve.

 • Osigurati adekvatne javne resurse

  za implementaciju postojećih zakona i politika, prepoznavanje užasne cijene i posljedica nasilja nad ženama ne samo u životima žena koje su izravno njime pogođene, nego i na društvo i ekonomiju u cjelini, i na javne budžete.

 • Prikupiti, analizirati i distribuirati nacionalne podatke

  o učestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama i djevojčicama, profilima žrtava i počinitelja, postignutom napretku i prazninama u implementaciji nacionalnih politika, planova i zakona.

 • Ulagati u rodnu jednakost i osnaživanje žena

  kako bi se djelovalo na korijen uzroka nasilja nad ženama i djevojčicama.  Strateška područja su srednje obrazovanje djevojaka, unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja i prava žena, posvećivanje pažnje među-povezanosti nasilja i HIV-a i AIDS-a, i jačanje političkog i ekonomskog učešća i liderstva žena.  Rodna jednakost i okončanje nasilja nad ženama moraju se staviti tačno u srce ostvarivanje Milenijskih razvojnih ciljeva.

 • Unaprijediti ekonomsko osnaživanje žena

  osiguranjem prava žena na vlastitu zemlju i imovinu, na naslijeđe, jednaku naknadu za jednak rad, i sigurno i pristojno zaposlenje.  Nejednak ekonomski položaj žena i nejednake mogućnosti zapošljavanja predstavljaju glavni faktor njihovog ostajanja u zamci nasilja, eksploatacije i zlostavljanja.

 • Jačanje javne svijesti i društvene mobilizacije

  da se zaustavi nasilje nad ženama i djevojčicama, da se omogući ženama i djevojčicama koje su izložene nasilju da prekinu šutnju i traže pravdu i podršku.

 • Angažirati masovne medije

  u formiranju javnog mijenja i osporavanju štetnih rodnih normi koje omogućuju trajanje nasilja nad ženama i djevojčicama.

 • Raditi za i sa mladima kao onima koji donose promjene

  da bi se okončalo nasilje nad ženama i osiguralo da obrazovni sistemi osnaže djevojke i mladiće da transformiraju i izgrade rodne odnose na osnovu sklada, uzajamnog poštovanja i ne-nasilja.

 • Mobilizirati muškarce i mladiće

  svih dobnih grupa i iz svih sfera života da zauzmu stav protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i jačati jednakost i rodnu solidarnost.

 • Donirati u UN Trust Fond za okončanje nasilja nad ženama

  to je jedini fond na svijetu koji daje bespovratna sredstva isključivo namijenjena za usmjeravanje ekspertize i financijske podrške na nacionalnom, lokalnom i baznom nivou.